Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ANNULERINGSBELEID

Categorie: Reserveringen

Je kunt je reservering kosteloos annuleren, afhankelijk van het geboekte tarief:

Flexibele annulering 5 dagen: Voor boekingen met onze Flexibele 5-dagen annuleringsoptie kun je je reservering kosteloos annuleren tot 5 dagen voor de geplande incheckdatum. Als je binnen 5 dagen of minder voor de incheckdatum annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt er geen restitutie verleend.

Flexibele annulering van 14 dagen: Met onze Flexibele 14-dagen annuleringsoptie heb je de flexibiliteit om je reservering kosteloos te annuleren tot 14 dagen voor de geplande incheckdatum. Bij annuleringen binnen 14 dagen of minder voor de check-in datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, zonder restitutie.

Niet-terugbetaalbaar tarief: Houd er rekening mee dat reserveringen gemaakt onder onze Non-Refundable Rate optie niet in aanmerking komen voor annulering of restitutie. Het volledige bedrag van je reservering wordt in rekening gebracht op het moment van boeken en er wordt geen restitutie verleend in geval van annulering of no-show.

Om je reservering te annuleren, kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@hotelatsea.nl. Als je annulering in aanmerking komt voor restitutie, wordt deze binnen 5 werkdagen na ontvangst van je annuleringsverzoek verwerkt. De restitutie zal worden gecrediteerd op de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt toen de reservering werd gemaakt.

Als u niet arriveert op de geplande incheckdatum en geen contact met ons opneemt om uw reservering te annuleren, wordt u beschouwd als een

“no-show”. In dergelijke gevallen wordt het volledige bedrag van uw reservering in rekening gebracht en vindt er geen restitutie plaats.

Als u uw reservering wilt wijzigen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@hotelatsea.nl. Wijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Voor vragen of opmerkingen over ons annuleringsbeleid kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Dit zijn de algemene (boekings)voorwaarden (“Voorwaarden”) van Hotel at Sea, handelsnaam van
Explo44 B.V., gevestigd in Zandvoort aan de Brederodestraat 44 (2042 BG) (hierna aangeduid als:
het “Hotel”).
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, reserveringen en
verblijven bij en/of andere verzoeken aan het Hotel, al dan niet via derden (zoals
boekingsbemiddelingsplatformen).
Door een (verzoek voor) reservering bij het Hotel te plaatsen, verklaart de Klant akkoord te gaan
met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en de verwerking van diens persoonsgegevens
conform ons Privacybeleid.

1. Algemeen en definities
1.1 In deze Voorwaarden hebben de woorden geschreven met een hoofdletter de betekenis die
daar hieronder of elders aan is toegekend:
1.1.1 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, al dan niet
geregistreerd en waar ook ter wereld, zoals maar niet beperkt tot, octrooirechten,
auteursrechten (daaronder begrepen rechten op software, bron- en objectcode),
databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten en de daarop
betrekking hebbende goodwill, rechten in of betrekking hebbende op knowhow en
bedrijfsgeheimen.
1.1.2 Klant: de natuurlijk persoon (van minimaal 18 jaar) die de Website bezoekt en/of, al dan
niet namens een gezelschap van meerdere personen, een (verzoek tot) reservering bij het
Hotel plaatst en daarmee de verantwoordelijkheid accepteert om de daaraan verbonden
financiële verplichtingen te voldoen.
1.1.3 Overmacht: een oorzaak, of meerdere oorzaken of omstandigheden, die buiten de
redelijke controle van het Hotel vallen, zoals maar niet beperkt tot: i) oorlog,
(natuur)rampen, brand, overstroming, rellen en terroristische aanvallen; ii)
overheidsmaatregelen; iii) ziekte, epidemie, pandemie; iv) stakingsacties en boycots; v)
niet-nakoming door een leverancier of dienstverlener van het Hotel.
1.1.4 Privacybeleid: het beleid van het Hotel omtrent de omgang met en verwerking van
persoonsgegevens van Klanten, zoals te raadplegen via: https://hotelatsea.nl/privacy-
statement/.
1.1.5 Website: de website(s) van het Hotel, onder meer te raadplegen via:
https://hotelatsea.nl/.
1.2 Wijzigingen van of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn pas geldig na schriftelijk akkoord
en bevestiging door het Hotel.
1.3 Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar
wordt verklaard, wordt de toepasselijkheid van de overige bepalingen in de Voorwaarden
daar niet door aangetast. In voorkomend geval zal het Hotel de nietige of ongeldige bepaling
vervangen door een geldige bepaling waarbij rekening wordt gehouden met de bedoeling van
de oorspronkelijke bepaling.
1.4 Het door het Hotel niet (direct) handhaven, of het uitstellen van handhaving van rechten
onder deze Voorwaarden, betekent niet dat het Hotel afstand doet van dergelijke rechten.
1.5 Het Hotel behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te
wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht veertien (14) dagen na kennisgeving aan
de Klant. Indien de Klant de wijzigingen afwijst, dient de Klant het Hotel hiervan schriftelijk
op de hoogte stellen vóór de ingangsdatum van de nieuwe Voorwaarden. In dat geval blijven
de oude Voorwaarden gelden voor een eventueel nog bestaande reservering. Indien de Klant
een nieuwe reservering wenst te plaatsen na ingangsdatum van de nieuwe Voorwaarden,
dient de Klant akkoord te gaan met de nieuwe Voorwaarden.

2. Reservering
2.1 Verzoeken voor een reservering bij het Hotel kunnen door de Klant worden gemaakt via onze
Website, of via websites of boekingsplatformen van derden. Een reservering is pas definitief
wanneer deze door het Hotel is geaccepteerd en bevestigd. Het Hotel behoudt zich het recht voor om een Klant en/of een verzoek voor reservering te allen tijde en zonder opgaaf van
redenen te weigeren.
2.2 Zodra een reservering door het Hotel is bevestigd, ontvangt de Klant daarover bericht en is de
reservering definitief.
2.3 De Klant is zelfstandig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
aangeleverde of aan te leveren gegevens. Indien er onjuistheden staan in de
reserveringsinformatie of gegevens van de Klant, dient de Klant onverwijld het Hotel te
informeren over deze onjuist- of onvolledigheden. Het Hotel is nimmer aansprakelijk voor
vertraging, schade of andersoortig nadeel die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of
onvolledige informatie of gegevens, dan wel het te laat doorgeven van dergelijke onjuiste of
onvolledige informatie of gegevens. De Klant accepteert dat eventuele extra kosten die
samenhangen met het accepteren van de verzochte wijzigingen, voor rekening en risico van
de Klant komen.
2.4 De Klant verklaart de reservering bij het Hotel uitsluitend te gebruiken voor legitiem gebruik
en niet voor enig ander doel zoals, maar niet beperkt tot het doorverkopen, doorverhuren, of
het maken van valse of frauduleuze reserveringen.
2.5 De Klant heeft de mogelijkheid om speciale verzoeken bij een verzoek voor reservering door
te geven aan het Hotel. Hoewel het Hotel ernaar streeft alle redelijke verzoeken zoveel
mogelijk in acht te nemen, kan het Hotel niet garanderen dat aan ieder verzoek zal worden
voldaan.

3. Prijzen en betaling
3.1 Op een reservering zijn de bij reservering overeengekomen kamertarieven van het Hotel van
toepassing. Maaltijden, minibar, fietsverhuur en eventuele andere extra's zijn niet inbegrepen
in de kamertarieven, tenzij anders overeengekomen.
3.2 De prijs voor reservering en eventuele toeristenbelastingen dienen vooraf, of uiterlijk bij het
inchecken te worden voldaan. Overige kosten moeten worden betaald op de dag van
uitchecken. Afhankelijk van het type reservering kan door het Hotel op het moment van
reservering reeds een volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van het kamertarief worden
verlangd.
3.3 Alle op de Website aangegeven kamertarieven zijn inclusief BTW.
3.4 Berekeningen in buitenlandse valuta en/of van toeristenbelasting worden op de Website
vermeld als indicatie maar zijn nimmer bindend. Eventuele wisselkoersverschillen en/of
tussentijdse verhogingen van toeristenbelasting in de periode tussen datum van de
reservering en datum van betaling komen geheel voor rekening en risico van de Klant.
3.5 Indien vooruit verschuldigde (deel)betalingen niet volledig en/of tijdig van de Klant door het
Hotel zijn ontvangen, behoudt het Hotel het recht voor om de overeenkomst met de Klant te
beëindigen, zonder daarvoor een schadevergoeding jegens de Klant verschuldigd te zijn. In
voorkomend geval heeft het Hotel het recht om de toepasselijke annuleringskosten bij de
Klant in rekening te brengen, dan wel de toepasselijke annuleringskosten te verrekenen met
eventuele bedragen die reeds door de Klant waren voldaan.

4. Annulering en beëindiging
4.1 Tenzij in de reserveringsbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven, kan een reservering
door de Klant niet worden geannuleerd (ongeacht de reden daarvoor), zonder het voldoen van
annuleringskosten.
4.2 Tenzij anders overeengekomen met het Hotel, dan wel anders aangegeven in de
reserveringsbevestiging, bedragen de annuleringskosten voor een reservering 100% van de
toepasselijke totale reserveringsprijs.
4.3 Naast de situatie zoals beschreven in artikel 3.5 van deze Voorwaarden, heeft het Hotel
tevens het recht om de overeenkomst met de Klant – of een deelovereenkomst voor extra
diensten – per direct te beëindigen in geval van Overmacht. Indien een situatie van
Overmacht zich voordoet, wordt de Klant daar zo spoedig mogelijk door het Hotel over
geïnformeerd en worden reeds door de Klant betaalde bedragen uiterlijk binnen veertien (14)
dagen na kennisgeving daarvan aan de Klant terugbetaald (voor zover van toepassing). Het
Hotel is nimmer aansprakelijk voor de door de Klant geleden of nog te lijden schade of
nadelige gevolgen die mogelijk ontstaat als gevolg van Overmacht.
4.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 van deze Voorwaarden, heeft het Hotel te allen
tijde het recht om – zonder verplichting tot schadevergoeding – de Klant en/of een of meerdere perso(o)n(en) uit het gezelschap van de Klant, de toegang tot het Hotel te
weigeren, indien deze Klant of perso(o)n(en) uit diens gezelschap:
(a) de maximaal toegestane kamerbezetting voor de reservering overschrijdt;
(b) onder invloed van alcohol of drugs is;
(c) de orde verstoort en/of andere gasten van het Hotel lastig valt;
(d) het Hotel gebruikt voor onwettige doeleinden; of
(e) eigendommen van het Hotel beschadigt, vernietigt of dreigt te beschadigen of te
vernietigen.

5. Intellectuele Eigendom
5.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten ter zake de Website en handelsnamen van het Hotel
berusten uitsluitend bij het Hotel en/of haar licentiegevers.
5.2 Het is de Klant verboden de inhoud van de Website (geheel of gedeeltelijk) direct of indirect
te (laten) hergebruiken, te (laten) kopiëren, te (laten) reproduceren en/of anderszins
openbaar te maken.
5.3 Het is mogelijk dat de Website links naar webpagina’s of content van derden bevat. Het Hotel
is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor de inhoud, kwaliteit en/of het functioneren
van dergelijke webpagina’s of daarbij aangeboden diensten van derden.

6. Privacy
Tijdens een bezoek aan de Website, het reserveringsproces en het verblijf in het Hotel, verzamelt
het Hotel persoonsgegevens van de Klant en andere personen binnen diens reisgezelschap. Deze
persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid en toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7. Aansprakelijkheid
7.1 Ondanks dat de Website met veel zorg is samengesteld, wordt deze en de inhoud daarvan
aangeboden ‘as is’ en ‘as available’, zonder (impliciete of expliciete) garanties van welke
aard ook. Het Hotel garandeert niet dat de Website te allen tijde foutloos en ononderbroken
zal functioneren, noch dat deze geheel vrij zal zijn van defecten, fouten en bugs.
7.2 Hetzelfde geldt voor de content op de Website, zoals teksten en foto’s. Het Hotel spant zich
in om beeld en tekst op een zo getrouw mogelijke wijze op de Klant over te brengen, maar
als gevolg van wijzigingen in meubilair of renovaties kunnen er verschillen optreden.
7.3 Het Hotel biedt tevens geen garanties wat betreft de juistheid of volledigheid van op de
Website getoonde informatie of prijzen. Het Hotel behoudt zich het recht voor om kennelijke
fouten of verschrijvingen in prijzen of informatie te allen tijde te corrigeren en om als gevolg
daarvan ontstane prijsverhogingen aan de Klant door te berekenen.
7.4 De totale aansprakelijkheid van het Hotel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of
uit hoofde van enige andere rechtsgrond, is beperkt tot vergoeding van het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekering van het Hotel in voorkomend geval uitkeert. Indien de
verzekeringsmaatschappij van het Hotel – ongeacht de reden daarvoor – niet uitkeert, is de
totale aansprakelijkheid van het Hotel in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de Klant
voor de relevante reservering aan het Hotel heeft voldaan.
7.5 Een eventueel aan de Klant toekomend recht op schadevergoeding jegens het Hotel vervalt in
ieder geval één (1) jaar na het ontstaan van die schade.
7.6 Het Hotel kan nimmer door de Klant of derde(n) aansprakelijk worden gehouden voor enig
letsel, ziekte, overlijden, verlies van en/of schade aan goederen als gevolg van een handeling
of nalaten van de Klant en/of betrokken derden.
7.7 Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van partijen uit met
betrekking tot overlijden of letsel als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde
van die partij.

8. Geschillen en rechtskeuze
8.1 Op deze Voorwaarden, inclusief elke andere overeenkomst tussen het Hotel en de Klant, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 In het geval van een klacht of geschil voortvloeide uit of verband houdende met de
reservering, het verblijf in het Hotel en/of deze Voorwaarden ("Geschil"), dient de partij die
meent dat er sprake is van een Geschil, de andere partij daarvan schriftelijk of per e-mail op
de hoogte stellen met de details van het Geschil en een voorstel voor oplossing van het
Geschil.

8.3 Alle Geschillen waarbij niet binnen redelijke termijn tot een minnelijke oplossing wordt
gekomen, zullen – voor zover wettelijk toegestaan – bij uitsluiting worden beslist door de
bevoegde rechter in Nederland.